Avveckla en enskild firma

Har du bestämt dig för att avsluta din enskilda firma? Isåfall har du ett antal olika alternativ på hur du kan gå vidare. Det finns ett antal olika sätt att avveckla en enskild firma på, men det finns fyra sätt som är vanligast.

 1. Du kan lägga ner/avsluta företaget.
 2. Du kan sälja företaget till en utomstående part.
 3. Du kan överlåta din enskilda firma till nästa generation i din familj genom arv, testamente eller gåva.
 4. Du kan ansöka om att försätta företaget i konkurs.

Avsluta din enskilda firma

Om du har valt att lägga ner din verksamhet är det ett antal grejer som du behöver åtgärda. Om du har kvar några tillgångar eller skulder ska du bokföra dessa mot företagets eget kapitalkonto. Eftersom en enskild firma inte är en egen juridisk person, så innebär det att du personligen tar över tillgångarna eller skulderna som din verksamhet har kvar.

Om du har kvar tillgångar i verksamheten, så bokför du det som egna uttag, vilket du sedan behöver ta upp i din inkomstdeklaration och din momsredovisning. Tillgånger är inte endast pengar på banken, utan även inventarier och lager som företaget har inhandlat.

Vid uttagsbeskattning tar du upp tillgångarnas marknadsvärde som inkomst av näringsverksamhet. Marknadsvärdet är således summan du kan få betalt för tillgångarna om du skulle sälja dem till utomstående. Om du redovisar moms så ska du även redovisa utgående moms vid uttagsbeskattningen. Momsen beräknar du på antingen inköpspriset eller marknadsvärdet.

Du väljer det alternativet som är det lägsta exklusive moms.

Du behöver även se om summan som du betalar i preliminär skatt varje månad. Det beror på att resultatet för din enskilda näringsverksamhet troligtvis påverkas när du säljer tillgångarna i företaget. Du borde således lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration.

Sälja din enskilda firma

Om det är aktuellt att sälja din enskilda firma är det några aspekter som är viktiga att hålla reda på. Du får göra avdrag för den del av inköpspriset på inventarier som du inte tidigare har gjort värdeminskningsavdrag  för. Detta gäller även om du har betalat ersättning för exempelvis goodwill, eller företagets namn. Om du väljer att behålla inventarierna privat behöver du ta upp dem till uttagsbeskattning till värdet av marknadspriset.

Om du säljer en näringsfastighet ska vinsten tas upp som beskattning i inkomstlaget kapital.

Du ska inte ta ut moms om du säljer hela, eller en del av företaget till någon som fortsätter att driva verksamheten och som har avdragsrätt för ingående moms.

Överlåta din enskilda firma

Om din enskilda näringsverksamhet övergår till en ny ägare genom gåva, arv eller testamente kallas det för en benefik överlåtelse. En överlåtelse anses vara en gåva om:

 • du ger bort din näringsverksamhet utan att få något tillbaka
 • du gör det frivilligt
 • gåvan har överlämnats

Det förekommer ibland att mottagaren tar över befintliga lån i samband med gåvan. Om ersättningen är lägre än marknadsvärdet på verksamheten betraktas överlåtelsen fortfarande normalt som en gåva.

Om en enskild näringsidkare avlider övergår företagets tillgångar och skulder till dödsboet. Som dödsbodelägare ansvarar man för tillgångar och skulder, men även för att redovisa skattar och avgifter ända fram tills dödsboet är skiftat.

Dödsboet räknas som skiftat när delägarna delat upp tillgångarna mellan sig. Om man är ensam delägare i dödsboet räknas det som skiftat när Skatteverket har registrerat bouppteckningen.

Försätta din enskilda firma i konkurs

Om du inte har möjlighet att betala skulderna i din verksamhet, och inte kommer att ha möjlighet att göra det under en längre tid kan du ansöka om att tingsrätten försätter dig i konkurs. Det innebär att tillgångar tas om hand och används för att betala av så stor del som möjligt av verksamhetens skulder.

Eftersom en enskild firma ej är en juridisk person blir du personligen ansvarig för skulderna fram till dess att rätten att kräva in dem upphör.

Om tingsrätten fattar beslut om att försätta din enskilda firma i konkurs utses en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren sköter förvaltningen av tillgångar och skulder som finns i konkursboet, och bestämmer även om verksamheten ska drivas vidare eller om egendomen ska säljas direkt.

Under denna tid får du inte själv bestämma över din egendom, eller driva näringsverksamhet som medför bokföringsskyldighet. Du stor dock kvar som ägare till din egendom, och du är skyldig att redovisa och betala skatt på all inkomst fram till konkursbeslutet.

Avregistrera

Om du är registrerad som enskild näringsidkare hos Bolagsverket behöver du även avsluta din verksamhet där. Du bör även:

 • Återkalla F-skatt
 • Avsluta arbetsgivarregistrering
 • Avsluta momsregistrering
 • Om du anmält en särskild skatteadress/besöksadress ska du begära att Skatteverket tar bort adresserna
 • Avregistrera eventuella ombud

Avsluta bokföringen korrekt

När du avvecklar din enskilda verksamhet behöver du göra ett sista bokslut oberoende när under året du har valt att avsluta din firma. Det innebär att det sista räkenskapsåret troligtvis bli kortare än tolv månader.

Bokför och spara

Även när du har avvecklat din firma behöver du spara alla affärshändelser, verifikationer och räkenskapsinformation i sju år.